Dyslexiebehandeling

Voor kinderen op de basisschool en jongeren aan het voortgezet onderwijs

Dyslexiebehandeling

Wanneer er dyslexie is vastgesteld bij je kind is het fijn om te weten dat er veel te doen is aan de lees- en spellingproblemen. Dyslexie zelf gaat niet over, maar kinderen kunnen wel hun lees- en spellingvaardigheid verbeteren en leren hun kwaliteiten beter in te zetten om minder last te hebben van de dyslexie.

Inhoud van de dyslexiebehandeling

Behandelplan

Aan het begin van de dyslexiebehandeling wordt in overleg met de ouders en de leerkracht/intern begeleider een behandelplan opgesteld. Hierin staan de doelen beschreven waaraan gewerkt zal worden. Tevens wordt vermeld op welke manier er aan deze doelen gewerkt wordt en hoe de taken verdeeld worden.

Contactopbouw

Omdat het belangrijk is dat er een goede band ontstaat tussen het kind en de behandelaar wordt er veel aandacht besteed aan de contactopbouw. Hiervoor worden spelletjes,  gesprekken en creatieve werkvormen ingezet.

Psycho-educatie

Tijdens de dyslexiebehandeling wordt psycho-educatie gegeven. Dit is uitleg over wat dyslexie is, wat de oorzaken en de gevolgen van dyslexie zijn en wat je eraan kunt doen. Psycho-educatie heeft vaak een positieve invloed op de motivatie, het zelfvertrouwen en de inzet van je kind. En daarmee op de resultaten van de dyslexiebehandeling. Ook voor ouders is psycho-educatie zinvol. Je leert zo je kind op een helpende manier te ondersteunen.

Lezen

Om het technisch lezen te verbeteren wordt zowel op klank-, woord- als op tekstniveau geoefend. Bij het lezen van losse woorden wordt veel aandacht besteed aan de woordstructuur, zodat het kind woorden gemakkelijker kan ontcijferen.

Bij het lezen van tekst wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de belangstelling van het kind. Praktijk JADE heeft veel leuke en actuele leesboeken in huis, die geleend mogen worden. Door middel van ondersteunende leestechnieken wordt gewerkt aan het verhogen van het leestempo en/of de nauwkeurigheid. De nadruk ligt op het opdoen van succeservaringen, waardoor het plezier in lezen wordt vergroot.

Spelling

Praktijk JADE maakt in de dyslexiebehandeling van behandelmethodieken die bewezen effectief (‘evidence based’) zijn.

Compenserende hulpmiddelen

Indien een kind tijdens de behandeling of in de klas behoefte heeft aan het gebruik van compenserende hulpmiddelen, dan wordt hieraan aandacht besteed tijdens de dyslexiebehandeling. JADE kan ook adviseren bij de keuze voor een geschikt hulpmiddel.

Tijdens de dyslexiebehandeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de sterke kanten, de leerstijl en de interesses van je kind.

  Voor Wie?

  JADE geeft dyslexiebehandelingen aan kinderen op de basisschool en aan jongeren op het voortgezet onderwijs.

  Praktische informatie

  • Indien je kind nieuw is in de praktijk, wordt gestart met een intakegesprek. Hierin wordt ingegaan op jullie hulpvraag. Ook wordt de ontwikkeling van je kind van de zwangerschap tot nu besproken. Dit gesprek duurt één à anderhalf uur. In principe vindt dit gesprek alleen met (één van de) ouders plaats. Bij jongeren vanaf 14 jaar wordt een gesprek vaak wel met de jongere (erbij) gevoerd. Indien ouders dit wensen, kan ook de leerkracht/intern begeleider/mentor bij het intakegesprek aanwezig zijn.
  • Aan het begin van de behandeling worden een behandelplan en een behandelovereenkomst opgesteld.
  • Er wordt vanuit gegaan dat er naast de behandeling vier keer per week 20-30 minuten thuis en/of op school geoefend wordt. Daarom is het wenselijk dat één van de ouders altijd aanwezig is bij de behandeling, zodat je weet hoe de leerstof aangeboden wordt en zodat aanwijzingen gegeven kunnen worden voor de ondersteuning van je kind.
  • Bij de dyslexiebehandeling en remedial teaching wordt elke 12 weken een voortgangsonderzoek gedaan, waarbij gekeken wordt wat het kind in de afgelopen behandelperiode heeft bijgeleerd. Hiervan wordt een verslag gemaakt. In dit verslag wordt ook het behandelplan voor de volgende behandelperiode opgenomen.
  • In overleg met de ouder(s) wordt de behandeling zoveel mogelijk in samenwerking met de leerkracht op school uitgevoerd.
  • De behandelingen vinden in principe plaats in de praktijk van JADE. Behandeling op school is mogelijk indien er minimaal 3 kinderen van dezelfde school in behandeling zijn en dit organisatorisch te regelen is.

  Duur van sessie en kosten

  • De duur van een behandeltraject is onder andere afhankelijk van de grootte van de achterstanden bij aanvang van de behandeling, de mate van dyslexie, het geheugen en eventuele bijkomende gedrags- of sociaal-emotionele problemen. De meeste kinderen zijn een jaar tot anderhalf jaar in behandeling om hun lees- en spellingachterstanden weg te werken.
  • Behandelingen vinden over het algemeen wekelijks op een vast moment plaats en duren 45 minuten. Per behandeling wordt 15 minuten voorbereidings- en verwerkingstijd in rekening gebracht. Hierin wordt de verslaglegging van de behandeling gedaan en contact met de ouders en met de school onderhouden. Voor extra werkzaamheden worden aanvullende kosten gerekend op basis van het uurtarief.
  • Deze vorm van behandeling bij praktijk Jade wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering en/of gemeente.

   Aanmelden

   • Wil je jouw kind aanmelden voor een dyslexiebehandeling? Mail dan naar hilde@praktijkjade-deventer.nl. Er wordt getracht binnen enkele werkdagen contact met je op te nemen om de aanmelding te bespreken. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk op telefoonnummer 06 – 44 29 30 28. We kunnen dan direct een afspraak maken voor een intakegesprek.
   • Indien onduidelijk is waar de leerproblemen vandaan komen, zal meestal geadviseerd worden eerst (aanvullend) psychodiagnostisch onderzoek te laten uitvoeren. Ligt er een recent en volledig onderzoeksverslag waarin de leerproblemen nader zijn onderzocht, dan is het in veel gevallen wel mogelijk direct te starten met een behandeling. Er wordt dan tijdens de eerste behandelingen een niveaubepaling gedaan om het lees- spelling of rekenniveau aan het begin van de behandeling te bepalen.
   • Indien je eerst met mij wilt kennismaken, kunnen we een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten en vindt plaats bij JADE. Er zijn geen kosten aan verbonden. Besluit je jouw kind daarna aan te melden voor behandeling, dan maken we een afspraak voor de eerste behandeling.
   Intelligentieonderzoek deventer

   Schrijf je in voor de nieuwsbrief

   Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Orthopedagogische Praktijk Jade en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

   U bent succesvol ingeschreven!

   Hulp nodig?